صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک مسکن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: تامین سرمایه بانک مسکن 110,585,189,541
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص) تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید محمد اکبرالسادات 13,346
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,654 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,374,584
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,285,519
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/31 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,286,017
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود