صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک مسکن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری بانک مسکن 54,675,141,399
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری بانک مسکن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص) تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید محمد اکبرالسادات 7,304
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,696 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,586,103
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,485,644
تاریخ محاسبه NAV: 1395/06/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,485,644
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود