صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک مسکن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری بانک مسکن 58,507,253,639
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری بانک مسکن
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ابن سینا مدبر ( سهامی خاص) تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید محمد اکبرالسادات 7,402
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,598 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,032,057
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/12/16 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,904,249
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,904,249
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود